Algemene voorwaarden behorend bij de afspraken of behandelingsovereenkomst tussen:

de therapeut Carina Coomans en de cliënt.

Contact gegevens:

Carina Coomans
Praktijk voor Voetreflexologie en Coaching
Vliedberg 30
4373 AX Biggekerke
KvK: 69238006
Telefoonnummer: 06-24599969
E-mailadres: info@eyridon.nl

Algemeen:

Eyridon Praktijk voor Voetreflexologie & Coaching, hierna te noemen ‘ Carina Coomans ’ of 'therapeut' is een eenmanszaak.

Carina Coomans verplicht zich te houden aan, en werkt volgens de vastgestelde beroepscode, gedragsregels en beroepsprofielen voor therapeuten, vastgesteld door de beroepsvereniging VBAG. Deze documenten zijn te vinden op de website van de beroepsvereniging.

Carina Coomans is verzekerd tegen beroepsaansprakelijkheid.

De cliënt is door de therapeut voorgelicht over voetreflexologie en coaching middels een intakegesprek en de te verwachten effecten tijdens en na de behandelperiode.

De therapeut mag zonder instemming van de cliënt geen behandeling verrichten.

Indien cliënt en therapeut na het intakegesprek een nieuwe datum hebben afgesproken voor een volgende sessie, is er sprake van een behandelingsovereenkomst. Deze overeenkomst wordt per e-mail aan de client verstuurd en digitaal akkoord gegeven. In de behandelingsovereenkomst staan rechten en plichten voor beide partijen. Indien gewenst, wordt aan de cliënt een kopie van deze overeenkomst overhandigd.

De therapeut houdt een dossier bij van aantekeningen van de gehouden sessies en andere relevante documenten, dat op diens verzoek door de cliënt kan worden ingezien. De cliënt heeft recht op inzage in het eigen dossier.

De therapeut registreert de NAW-gegevens van haar cliënten en de behandelingsgegevens in een digitaal dossier. Daarnaast registreert de therapeut IvdL NAW- gegevens ten behoeve van de administratie, behandelingsovereenkomst, anamneseformulier en andere voor de behandeling van toepassing zijnde vragenlijsten in digitale vorm. Deze gegevens worden volgens de wettelijke termijn voor een periode van twintig jaar bewaard, waarna zij vernietigd worden.

De therapeut verplicht zich tot geheimhouding van persoonsgegevens zoals bepaald is in de Nederlandse wetgeving.

Na afloop van iedere sessie wordt de cliënt in de gelegenheid gesteld aan te geven hoe hij/zij zich voelt. De therapeut adviseert de cliënt over manieren om de praktijk op verantwoorde wijze te verlaten.

Cliënten passen interventies waarvan zij hebben kennisgenomen, onder geen beding toe op anderen. Oefeningen die aan de cliënt zijn aangeleerd, worden uitsluitend door de cliënt zelf gehanteerd en mogen onder geen voorwaarde aan derden worden aangeleerd of overgedragen.

Praktisch:De cliënt gaat akkoord met de tariefstelling zoals vermeld op de website (www.eyridon.nl) en ontvangt na de sessie een factuur in de e-mail.

De factuur dient binnen 10 dagen na dagtekening voldaan te worden. Indien na een herinnering betaling uitblijft, zal de vordering in handen van een incassobureau gegeven worden.

Gemaakte afspraken kunnen tot 24 uur voor de sessie kosteloos worden geannuleerd door de cliënt. Bij overschrijding van de termijn of bij het vergeten van de afspraak worden de kosten van de volledige sessie in rekening gebracht.

Indien de cliënt later dan de afgesproken aanvangstijd verschijnt, wordt de sessietijd bekort tot de oorspronkelijke eindtijd. Indien cliënt meer dan 30 minuten te laat komt, vervalt de sessie. De kosten worden volledig doorberekend (uitgezonderd overmacht situaties buiten de wil van cliënt om).

De therapeut behoudt zich het recht voor cliënten te weigeren en zal indien zulks het geval is, de reden opgeven.

De therapeut behandelt geen cliënten die onder invloed staan van alcoholhoudende dranken of geestbeïnvloedende middelen (met uitzondering van middelen op receptuur arts). Indien de cliënt bij aanvang van de behandeling onder invloed blijkt te zijn van bovengenoemde middelen, vervalt deze sessie en worden de kosten volledig in rekening gebracht.

Beëindiging van de behandeling kan te allen tijde met wederzijds goedvinden geschieden. Indien de cliënt de voortzetting van een behandeltraject niet langer op prijs stelt, kan de cliënt onder eigen verantwoordelijkheid het behandeltraject eenzijdig beëindigen.

Voor eventuele klachten over de behandeling wordt cliënt verzocht dit met de therapeut te bespreken. Indien de cliënt en therapeut er samen niet uit kunnen komen, kan de cliënt zich richten tot een onafhankelijke klachtenfunctionaris van Quasir (bemiddeling@quasir.nl) . In geval van een geschil kan de cliënt zich wenden tot de beroepsvereniging VBAG waar de therapeut is aangesloten.

De therapeut aanvaardt geen aansprakelijkheid als blijkt dat de cliënt onverantwoord handelt, dan wel zonder overleg andere therapieën aangaat of is aangegaan dan wel enige medische- of andere, voor de therapie of coaching belanghebbende informatie, heeft verzwegen of achtergehouden. De cliënt verplicht zich alle relevante informatie te verstrekken aan de therapeut. Alle eventuele nadelige gevolgen die voortvloeien uit het achterhouden van informatie, al dan niet aanwezig in het dossier van artsen en/of overige behandelaars, zijn voor verantwoordelijkheid van de cliënt.

De therapeut is niet aansprakelijk voor schade die is ontstaan aan eigendommen van cliënt door parkeren in en omgeving van de Vliedberg te Biggekerke, noch voor andere schade ontstaan door betreden van de praktijk, de hal en het gebruikmaken van het toilet.

Tot slot:

De therapeut kan geen medische diagnoses te stellen. Een voetreflexbehandeling is geschikt als alleenstaande therapie en om naast de reguliere gezondheidszorg te functioneren en niet in plaats daarvan.
Daarom wordt het op prijs gesteld als de huisarts en/of specialist op de hoogte is van uw klachten.

Ongeneeslijke ziekten kunnen met behulp van voetreflexologie en coaching niet weggenomen worden.
De behandelingen kunnen wel een positieve bijdrage leveren in de ondersteuning van de gezondheid en het welbevinden van de cliënt. Dit is zeker óók mogelijk tijdens en na een regulier behandelingstraject.

Medicatie mag nooit zonder overleg met een huisarts en/of specialist veranderd of geheel achterwege gelaten worden. Bij twijfel, in welke vorm dan ook, dient de cliënt contact op te nemen met een huisarts en/of specialist.

De cliënt is en blijft altijd zelf verantwoordelijk voor zijn of haar gezondheid.