Klachten

Je hebt een klacht, wat nu?Alle VBAG-zorgverleners zijn aangesloten bij een geschillencommissie.
Ze doen er alles aan om jou op een goede en respectvolle manier hulp te bieden.

Toch kan het voorkomen dat je ergens niet tevreden over bent.
Het zou goed zijn als je de kwestie eerst met je therapeut bespreekt.

Misschien is er sprake van een misverstand en kom je er samen uit als je kenbaar maakt waarover je ontevreden bent of wat je anders wilt.
Is het moeilijk je ongenoegen mondeling te uiten?

Probeer het je therapeut dan schriftelijk voor te leggen. Mogelijk ontstaat er op deze manier een opening om met elkaar te praten en het probleem de wereld uit te helpen. Meestal lost een goed gesprek met je therapeut jouw onvrede of klacht op.

Meestal lost een goed gesprek met uw therapeut uw onvrede of klacht opAls jullie er samen niet uitkomen
Voel je je niet in staat de kwestie te bespreken met je therapeut, laat de situatie dit niet toe of kom je er samen niet uit?
Dan kun je kosteloos een onafhankelijke klachtenfunctionaris inschakelen.

Deze ondersteunt je bij het formuleren van jouw klacht of onvrede en bij het onderzoeken van oplossingen.
Samen met jou wordt gekeken naar de mogelijkheden om gehoor te vinden voor jouw klacht.
Je klacht wordt binnen zes weken afgehandeld.

De therapeut om wie het gaat, heeft er recht op om dit te weten en wordt op de hoogte gesteld.
Heb je hulp nodig of is de kwestie aanleiding om een klacht in te dienen, neem dan contact op met Quasir.
E-mail: bemiddeling@quasir.nl of telefonisch: 06 4844 5538.

Geschillencommissie: bindende uitspraak Als de inzet van de klachtenfunctionaris of de wijze waarop jouw onvrede of klacht is afgehandeld voor jou onbevredigend is, dan kun je je wenden tot de geschillencommissie.

Deze geschillencommissie is onafhankelijk van alle partijen en gespecialiseerd in de complementaire zorg.
Een uitspraak van de geschillencommissie over jouw klacht (geschil) is bindend, zowel voor jou als de therapeut.

Soms kan de commissie besluiten een schadevergoeding toe te kennen.
Kosten Een geschil indienen bij de geschillencommissie kost € 50.

De geschillencommissie doet binnen zes maanden uitspraak over jouw klacht.
Op zorggeschil.nl vind je meer informatie over hoe je een geschil kunt indienen.
De klachtenfunctionaris kan je hierbij helpen.

Waarover kun je een klacht indienen?
Je kunt een klacht indienen over zaken omtrent de behandeling die je van je therapeut krijgt of kreeg.
Bijvoorbeeld de kwaliteit van de behandeling of de manier waarop je bent bejegend.
Maar ook over een onjuiste beoordeling van de therapeut, schade die door de behandeling is ontstaan of over beschadigde/vermiste eigendommen.

Tuchtrecht Complementaire Zorg (TCZ) Beroepsbeoefenaren die zijn ingeschreven in het RBCZ-register vallen onder het tuchtrecht, dat verzorgd wordt door het TCZ. Als er sprake is van een ernstige klacht dan kan de klachtenfunctionaris je adviseren om je klacht te deponeren bij het Tuchtrecht Complementaire Zorg (TCZ), Postbus 340, 8260 AHKampen, e-mail: klachten@tcz.nu, bij de Inspectie van de Volksgezondheid of een civiel rechter.

Het TCZ bestaat uit het College van Toezicht en het College van Beroep.Je kunt ook contact opnemen met het secretariaat van de VBAG.
Het secretariaat is op werkdagen telefonisch bereikbaar tussen 9.00 uur en 12.00 uur op telefoonnummer 040 283 8988.
Op andere tijden en wanneer alle lijnen bezet zijn, is het mogelijk het antwoordapparaat in te spreken. Je kunt ook een e-mail sturen naar
secretariaat@vbag.nl <secretariaat@vbag.nl>

Algemene voorwaarden.


Algemene Voorwaarden
De Algemene voorwaarden behorend bij de afspraken of behandelingsovereenkomst tussen de therapeut Carina Coomans en de cliënt.

Contact gegevens:
Carina Coomans
Praktijk voor voetreflextherapie en coaching
Vliedberg 30
4373 AX Biggekerke
KvK: 69238006
Telefoonnummer: 06-24599969
E-mailadres: info@eyridon.nl

 • Algemeen:
  Eyridon Praktijk voor Voetreflextheraie & Coaching, hierna te noemen ‘ Carina Coomans de therapeut ’ is een eenmanszaak.
 • Carina Coomans verplicht zich te houden aan, en werkt volgens de vastgestelde beroepscode, gedragsregels en beroepsprofielen voor therapeuten, vastgesteld door de beroepsvereniging VBAG. Deze documenten zijn te vinden op de website van de beroepsvereniging.
 • Carina Coomans is verzekerd tegen beroepsaansprakelijkheid.
 • De cliënt is door de therapeut voorgelicht over voetreflextherapie en coaching middels een intakegesprek en de te verwachten effecten tijdens en na de behandelperiode.
 • De therapeut mag zonder instemming van de cliënt geen behandeling verrichten.
 • Indien cliënt en therapeut na het intakegesprek een nieuwe datum hebben afgesproken voor een volgende sessie, is er sprake van een behandelingsovereenkomst. Deze overeenkomst wordt per e-mail aan de client verstuurd en digitaal akkoord gegeven. In de behandelingsovereenkomst staan rechten en plichten voor beide partijen. Indien gewenst, wordt aan de cliënt een kopie van deze overeenkomst overhandigd.
 • De therapeut houdt een dossier bij van aantekeningen van de gehouden sessies en andere relevante documenten, dat op diens verzoek door de cliënt kan worden ingezien. De cliënt heeft recht op inzage in het eigen dossier.
 • De therapeut registreert de NAW-gegevens van haar cliënten en de behandelingsgegevens in een digitaal dossier. Daarnaast registreert de therapeut IvdL NAW- gegevens ten behoeve van de administratie, behandelingsovereenkomst, anamneseformulier en andere voor de behandeling van toepassing zijnde vragenlijsten in digitale vorm. Deze gegevens worden volgens de wettelijke termijn voor een periode van twintig jaar bewaard, waarna zij vernietigd worden.
 • De therapeut verplicht zich tot geheimhouding van persoonsgegevens zoals bepaald is in de Nederlandse wetgeving.
 • Na afloop van iedere sessie wordt de cliënt in de gelegenheid gesteld aan te geven hoe hij/zij zich voelt. De therapeut adviseert de cliënt over manieren om de praktijk op verantwoorde wijze te verlaten.
 • Cliënten passen interventies waarvan zij hebben kennisgenomen, onder geen beding toe op anderen. Oefeningen die aan de cliënt zijn aangeleerd, worden uitsluitend door de cliënt zelf gehanteerd en mogen onder geen voorwaarde aan derden worden aangeleerd of overgedragen.

 • Praktisch:
  De cliënt gaat akkoord met de tariefstelling zoals vermeld op de website (www.eyridon.nl) en ontvangt na de sessie een factuur in de e-mail.
 • De factuur dient binnen 10 dagen na dagtekening voldaan te worden. Indien na een herinnering betaling uitblijft, zal de vordering in handen van een incassobureau gegeven worden.
 • Gemaakte afspraken kunnen tot 24 uur voor de sessie kosteloos worden geannuleerd door de cliënt. Bij overschrijding van de termijn of bij het vergeten van de afspraak worden de kosten van de volledige sessie in rekening gebracht.
 • Indien de cliënt later dan de afgesproken aanvangstijd verschijnt, wordt de sessietijd bekort tot de oorspronkelijke eindtijd. Indien cliënt meer dan 30 minuten te laat komt, vervalt de sessie. De kosten worden volledig doorberekend (uitgezonderd overmacht situaties buiten de wil van cliënt om).
 • De therapeut behoudt zich het recht voor cliënten te weigeren en zal indien zulks het geval is, de reden opgeven.
 • De therapeut behandelt geen cliënten die onder invloed staan van alcoholhoudende dranken of geestbeïnvloedende middelen (met uitzondering van middelen op receptuur arts). Indien de cliënt bij aanvang van de behandeling onder invloed blijkt te zijn van bovengenoemde middelen, vervalt deze sessie en worden de kosten volledig in rekening gebracht.
 • Beëindiging van de behandeling kan te allen tijde met wederzijds goedvinden geschieden. Indien de cliënt de voortzetting van een behandeltraject niet langer op prijs stelt, kan de cliënt onder eigen verantwoordelijkheid het behandeltraject eenzijdig beëindigen.
 • Voor eventuele klachten over de behandeling wordt cliënt verzocht dit met de therapeut te bespreken. Indien de cliënt en therapeut er samen niet uit kunnen komen, kan de cliënt zich richten tot een onafhankelijke klachtenfunctionaris van Quasir (bemiddeling@quasir.nl) . In geval van een geschil kan de cliënt zich wenden tot de beroepsvereniging VBAG waar de therapeut is aangesloten.
 • De therapeut aanvaardt geen aansprakelijkheid als blijkt dat de cliënt onverantwoord handelt, dan wel zonder overleg andere therapieën aangaat of is aangegaan dan wel enige medische- of andere, voor de therapie of coaching belanghebbende informatie, heeft verzwegen of achtergehouden. De cliënt verplicht zich alle relevante informatie te verstrekken aan de therapeut. Alle eventuele nadelige gevolgen die voortvloeien uit het achterhouden van informatie, al dan niet aanwezig in het dossier van artsen en/of overige behandelaars, zijn voor verantwoordelijkheid van de cliënt.
 • De therapeut is niet aansprakelijk voor schade die is ontstaan aan eigendommen van cliënt door parkeren in en omgeving van de Vlietberg te Biggekerke, noch voor andere schade ontstaan door betreden van de praktijk, de hal en het gebruikmaken van het toilet.

 • Tot slot:
 • De therapeut kan geen medische diagnoses te stellen. Een voetreflexbehandeling is geschikt als alleenstaande therapie en om naast de reguliere gezondheidszorg te functioneren en niet in plaats daarvan. Daarom wordt het op prijs gesteld als de huisarts en/of specialist op de hoogte is van uw klachten.
 • Ongeneeslijke ziekten kunnen met behulp van psychodynamische therapie en coaching niet weggenomen worden. De behandelingen kunnen wel een positieve bijdrage leveren in de ondersteuning van de gezondheid en het welbevinden van de cliënt. Dit is ook mogelijk tijdens en na een regulier behandelingstraject.
 • Medicatie mag nooit zonder overleg met een huisarts en/of specialist veranderd of geheel achterwege gelaten worden. Bij twijfel, in welke vorm dan ook, dient de cliënt contact op te nemen met een huisarts en/of specialist.
 • De cliënt is en blijft altijd zelf verantwoordelijk voor zijn of haar gezondheid.